Ley provisional de Registro civil

Marginal:BOE-A-1870-4660
Sección:I - Disposiciones Generales
Rango de Ley:Ley
 
CONTENIDO
L ___
'!W"~
D.
FRANCISCO
S~ı;t"Y,DOMINGUIlZ,
JhmnTE·D
.....
REılfO
por~
La
Nohıntad
de
las
C6r1es
Soberanə.s;
a todos los
que)əs:
prescotes
vıeren
y
cntendıercn,
salud"'tisIGôr~
Coostituyeotes
de
la
Nacion espanola,
co
nso
de
su soberanfa,
ılecreləo
y
sancİon-an
Ib
siguıente'
ArUculo
tınioo
El
Gobıerno
estableecı
ıl
des-
,le
Im-go
con el
carJcl.er
de
pro\'1SIOlıal,
ci Re-
gısbo
CL\il
cn
la.
Pcn(nsula
e
isJab
adyaecnlcs
'0Il
,1Ilcglo al
adJunlo
proyeclo
de
]ey, y sin
pcrJwciu
de
las
alteraeıones
qur: las
Coıtes
,1(,l1eİ'den
cn
su
discl1slon
definıtlva
De
8cnerdo
de
tas
CO!
w,s
CODslıtuyt>utes
se
(',oillunıca
al
Regenfe
dcl
Remo
ııahi
511
1)10-
IHulgacıun
mmo
ley
JI.lr,lcıo
tle
lus
C6rles
dOB
de
Iunıo
de mil
odlOmmlos I)ctcnla
-=
nlanueJ
Ruız
ZoıriUa,
Jlresıdenle
:ı=Manucl
dc
Llano y
p(ırSI,
Diputa-
do
oocrctarıo
~JuJıan
Sanc1ıcz
)tuanp,
Dıpula
du
Sccıctarıo
--Fnıncısco
Javıer
CHi'1'<lıala,
Dı~
putado
Sel(
retarıo.=Marıano
.Jljmı,
DJputado
ScerctuılO
-
,1
f
POl
tanlo:
..
Manilo'
a
\tldO&
los
TrilınnaJes,
JUStiCIils,
Ic-
fcs, Gober.nadores y
demƏ8
Autondudes,
ası
ci-
,ı1(,8
como
m,hlares
y
edesıa.stıcas
de
cual-
IfIllCI dasc
~
dıgnıd.ıd,
quc la
guarden
y
ha-
gan
gmırdar,
cUlIlplır
y eJccl1tar
en
todas
sus
ııuıtes:.
M.!dı
1(1
<hez
\
sıete
de
Juı1l0
de
ını!
ocho-
uJntos-
setent.a U FRANCJSl)O
SERRAl\O
Ellıl.ut/i\ru
do
Gracıa
'Y
Jnshcıa
EUGJ::NIO ltlO:.;T1l\O
nıos
Lil
PROlıslOm
BE
IHGlıJRO
CI\IL
I
1:1
Las
qQEı
octtrı'an
en
viftje
por
maı',
dı
funto
tu\'iese
domıcıho
conooıdo
en
Espmıa
!
:12
Las
Cll.rtiış
do
naiuralwa
ouando
108
ıııterc.
sa~3S
~r;~:I~~tW~~~o~"e:ı~~~~oo~To~'~o~.
legal por
cxtranJeros
quo
hayan
ganado
vecındad
en
tel'rıto
rıo
do
Espaiin
:rıılatl\aınentc
ae9t.e hooho
1 i
La.s
deelaracuJneə
00
Opcıon
por
la
nBCıons
lıdnd
espıı.ılolıı.
hechas
pol'
109
nacıans.eq
Espaiia de
'padr~s
extranJer'os, 6 de padre e'l:tranl8ro y
rnadre
()3pUIlOla
j
H>
Lns
hechas
por
108
coruprendıdos
en
108
nu-
!ı:ııcros
f2,
ta,
11 y
:lƏ
dol
art
2·,
al
haQe~las
,011-
gıesen
domıCllıo
en
Jol.spafia
i
i6
Las quc
lıa.gan
IOS
extranjcrolJ
mlJhi~do
~~~~
fiC:sl:3a~\~rn~ll~ou~fo
t~~~tt;:.rt::'3fıi:~oıde1
)ıusmo
~
.ıJ'
~Il
'1',
I
flc!~ıon
L~~
~~~~~~~~:,ııs
p~~tia~!
~';li~~~~i:'W!
ıHunıcıJJalcs
Art
40
EnelRegısil'Oquedehenl1evurkısAIJ6Il
tCf>
dıplom,\hCOtı
y
consularcs
da
Espa.na
sınnscrı...
bırun
ı
n Lus
nncımıcnto,
(10
hlJU3
do (lspnnolos
oCtJJ"'.'
ı
Hlos
cn
edrr<nJero
~
0
Lus
ınatıııııOlııuı;
qucı
cn
ci
se
coııtrəıgıuı
pUl'
c:.pauoles, 6
1101
un
odranJcro
y
un
espaiiol que
COJJ-
scr\c
su
nacıunahdad
3 • Lns
dcfuTlcıones
de
espHüoles
qııe
allı
OCurran
.i"
Las
dcclaracıones
du espanoles que
quı61un
cotl:.enül'
eshı
calıdad
aL
fiJu1'
su
1'esldencıa
cn p:us
e:dranıcı'o,
doode
POl"
svlo
este
lıecho
sean
consıde
rHdos corno
IlılllOııales
ro~
;'l,1t3~
r4c~a~tcd~ııc;/tO~1)J'endıdıl~
eH
108
nume-
Art
tt
0
E1
Regıstıo
ch
ıJ
se
dıvıdll'll.
co
cuntro
seccıoncs
denomlllllilas
la
lIrlmm'a do
1ıw~lm1eııtO$,
La
tıegunda
dc
1IlUfI11JıOııIOS,
La
tcrcera
de
dr.ı{tmclOllcs,
y
la
ouə.!
ta
de
cmdudHllllı,
lıahıendo
delle,
arso
c;ıda
una
de ellas
OiL
]ıbros
dıstmkııı
Art
60
LQS
lıbl'oS
del
Regıstro
CIVı!
scnı.n
t-ülo-
nal\Of:ı, ~
sc
fOlmman
bUJCl
1:1
ımıpccclOn
de
10.
Dırco
ctOn
general con t{)das Ias
precaııcıones
com
enıoJ]
tes
para
IJ.ltar
falsiJicucwııcs
lıaı~e
Cıı~~~!1~~
g~:I~l~<;IJ;~i~~~°ı>tıc~~t~r~~lı~c::ı,~~~'
do Espaiiu cn ci
Q.
.....
aııjcro,
108
cualcs
llOılı.Ul
scr
de
forma comun,
i":J1hrlç.mıdo;;e
totlas
sus
fOJus
poı
cl
funcıonurıu
oncar,g&lo dol
Hogıstl'o,
y
sellunıIolas
con
cl sollo
de
La
anoma
dıplonıalıcı>
u
consulur
a que
correspondul1
TtTULO PRJMERO. I
Aıt
7"
Los
lıut'tı8
cutrcli}lum1ıenfcs
a
cııdu-uııa
dc
las
SCCClOlICS
(]Ci
Hcı;lstro
mUllIcıpal
y
dıptoma-
,\llJ(
(110
j
!ııs;:SI~~:::~l~~N~~!i'
(le(Rc~lslıo
~ıfc~~t~ı~tı~~~rr~~~~~t~;~!l
por
uııplıcado
con
su
m-
41n
Iu I'rul'lcll.H1,
{JUO
on
10
ı>llCCSIVO
80
UlJlıünııll<J.I'tL
Art
ROLa
Dırcccıon
cletClnıinar.ı
cn
ol
ıcgla·
!JlıevvuJ/l
(Jeııel'lıl!le
'0$
R/l{jılıfroJl
cıvıl
11
de
Lıı-
pI'O-J
nıoııto
Las
dı!ıgencıas
y
rcqııısılol:i
con q\le
se
lıan
de
}llcllf4rl
li d.(l1\olu1 IlJdo,
10:>
;ıu~ccs
mmucıpalcş
Clı
tə,'IIt'lıeabezar
y CCl'ral' todos los
hl.ıros
ılel
Rcgıstro,
ıısi
Pe11!11:.u!0.
c
ıslas
,l(l~nccntcs
y
Can,lIla~.
y
108
Agrn-
((1mo
109
l'csumcncs HJluales do
Sll:>
ınScrıpcıones
ic:;
iı}lloıııatıeu:.
y
c-onsıı!aı
ospaüules on
tcrl'ıtorıo
DEltermımu:i1
trımbıcıılos
]ılı1'us
bor1'adol'('ı';
IIU:'\llıU'
cxhauıcw,
Ilevaran
unReı;lstro
en
ci quc so
ınscu-'
1'0"
y
la
forma bil quc delml1 llC\.lr<:c,
cI
ıııctodo
y
Jm,ın
(i
anotaru!),
con
sUJeeıon
11
1a8
prescrıpcıoncs
condıcıoncs
dc Ios aswntos
~
sıstcıııa
uc
lofcrClı
ıle
asta.
Ir~,
les notos
conoernıentcs
al
cstr<do
cı\
ıl
cıa.s
de
10::;
iııdıcc<:
de
tlocıııııcntos,
cn:ıııdo,dondr:
tlc
las]lCl "ondS y
cunıo
dsben
lo1'marse
~
COllSer'itırse
10s
ı\ı-clııvus
i\ı
t
En
Regı~tl'O
Çlo
la
Dırcccıon
general de
Iıbws
:i
docuıııcntos
t
~~
IIJ~ı'rl1Jıı'
ın'
ı
g.
Tud.u;
la!>
dillgcııclilS
uc
apcı
Llllt\.
y elan-
1"
Los
n:ıcıııııcntos
cu
cxtruııJero
de
1ıIJUS
surr< de
lur:;
lıbros
del Ilcglsti'O
ClVıl
se
autorızurmı
llu
C::ıIJClIIIl!
41ue
uo
tı:}ıı~a
dumıeıhu
conoıııdo
cn
l;::.- cn
quc
lı\-
dc llc\
aı'se
eıı
!ıı
Dıı'cccJOII
ı..;encl'al
con
puı
\
'Iutı
firlUa:; dol
Dırectol'
y dc!
OlıcH.lI
de!
l'(tıpectn
u
! I
LS
il
le
IJllıcııtoö
ocurııdos
Cil
buquc c.:,p,\Uol
Ncgocıado,
on
lo~
!}ue
!ıan
uc
estahleccrse on los
ılııı.ıııle
ıın
\
(1)l',
uUlgııno
de
10:'
patlrcs tu,I{':,C
Juıg'll.dos
ıııunıcıpulcö
con
Itıs
dc
105
JlICcCS
y
Scerc-
C!'1I1I1l'llın
conooıdo
cn
Jo~spnn<ı
tarıos,
y on los qnc
han
do
tener
11
su
cn.l'go
Im;
a 0
',os
ıl<.1cıuııcntos
de
hıJos
de
nııııtar(>s
ocurı'ı-
Agonl.os
uıplouıntıcos
~
c-oıısulares
cn
cxtıanjorü
do" en
cl
cxtrallJero donda
10:'!
11.1dl'cS
se
iıu1lcıı
ım
con
las
de
c<;lotı
l'unclOll<\rıos
y 108
CancılleıCl:l
c
ııııp
ınu,
~l
nO
fuc::;c
conocıdo
su
Iılhmo
dunııeıll'J
Dondc
ıın
Illlbıcse
un
encargatlo p.specml de ! l
('1Il!:::;IJılJlll
Canul1crld,
Jll'llUlrUn
cn
su
IU\rar
dos
teslıirJs
ııı:ı)Ü"
I 1
US
Jlı<ıtrımOIH05
ın
{ii
lıcıclu
IIIOlilS
('JJlltr<ıl-
1
('S
rle
oaall
rlus
pUl'
ııııht,ues
cll
ci
rxtMIIJel'o,
JmlllmtlotıQ
('Il
'J'uıııbıoıı
se
a\ltot1z(lrun
ıns
ılılıı1jcncı<ır"
c)qJle",u-
C
,wıpt1ılıı,
nu
fııc~c
cunotıdo
su
ııJtıJllu
tlOIUICI!ıO
dus
COli
",ellu
que
Ld
IJırcc('wıı
~eııel'lll,
JU~gll.(ıOS,
1
ıı
g
'Ihllld'
Bınlm],ıtlils
0
Cuıısulndos
1l.{'ostuınl.ııeIl
<1
usar
.,
0 J
O~
ııı,ltı'lmOııım:i
de
la
JlH::;ll1a
dı\so
cclcl.ıl,ı-
Aıt
10 Cunndo ciclJ'c Iln
Iıhıo
dc
Iu!!
del
lü-
tlll~
dıırllııte
ını
\ıaıC
por
mar
Si
nıııguno
dc
lo~
COIl-
gıstıo
ıııumcıpul
y
su
dupIıcadu
1101'
lıalıol':.e
llcna.ılu
I'Clıtc::;
I'U\ictıe
dOllJWI!IO
conouıdo
Cil
Bspmın
tollus los
lolıos
do
cl1nlquıcl'.1
uc cllos, uilo se
urdu-
H"
Las
matJıuRonıos
de cspnn(;J($
cclcbı':ıflos
ctt
"UN'ı
on
III
Sl'crcturıa
y
otro
se
rcmıtua.,
dentro
tlcl
:llufl~t~~~Jt~\~d~~~ld~~::!~~Y~I~~Iı~ıı~~tr;;:rx~tl:~ı~:Jla-
!~~~~~gl~~t~C~~ı~~is~b~~t~r~l~uı~~c
~~
a~~~~~'~~
t~ı~:;=
7."
'1'uıIll.
I
Jfl(}U!tlt·uı.
on
quc
se
tl~claıc
la
ııuluJatl
lıı('ıı
en
ırı.
Siju1'ctariıı.ıc5pcctl';a
o
~u
11,
uıde
ıi
th\IlI'1
10
dcun
ınıılrımoıııo
llli:iCrıto
Lus
\gentes
dlJllomntıcos
0
coıısulUI'Ci5
ı1e
Espa-
cu d
f{rıô"ı"tro
(10
la
Jlı[('CUl'ıu
gcııeral
11,t
cu
(lxtranJero
l'eımtıt'ılll
et
duphc,ıtlo
dc quc
se
R 0
r,
ıt;
ılcfıi.ııcımıes
dc
mı\ıtarcs
OClm
ıtlu"
en
lıa1ıla
cn et
aı'beulo
antCl'IOl"
a
i,~
Dırcccıon
ı:;cnerf\1
(
ımI'
lllll,
euundo
HO
sen
coııocıdo
ol
douucılıo
aıılc-
dcl
Rcgıstro
ııor
(Iel
ılıfuıılo
t
11
l1nu
de
10"
dos
cJBıuplaıc:.
de
CIlU]-
H
lj
J,dS
ucurrıd.ıs
en
'\
IUJB
puı
mar,
11ıruıılu
quıcra
de las SccClOues uel
Rcgıstro
sufrıere
c:xtı
u-
JlU
icl\
IC
..
C
uoııııcılıo
cı:ıııucıdo
cu Espalla \10 u
dcstt'l1ccıuıı.
SO
SusLıtuır,4
ınnıedıatamcnte
COIl
ir:
~'~g
~~rt~;l~~I~Slt~Cr~II~~*u~u~llı~{ı~
t~~I~~(~II'g-
~~~~~P~f
~~~~:~e:dt1~·
ı1ci
l
~;~~~r~~r
~~I~sı~~'e~1~)'!~lJcl~l_
~~rı(
~
il"
lın~.ın
elf'{;'lılo
rloll1lCllıo
CLL
E'ipan"
cucntrc
Dıclıo.
eopıa
so
sacrıra
en
Jıbl'o
taluııaııo
u[l~)
c~~~~:u~~ıı'I~;~~~n;~ı~~O~P~I:~{\~;
~:ı
nt~l/ı~t~~;~
~Z~~i~~
~!
i~~~!?,
~;:u~~:~~~ııl~g~l~~~a;l;t~:~~~t~~t:~
,\
f':dl'llTJjülO
de
pudı
('
l'
ıııudıc
espmıul.ı
,,1
los
rınc
lıı-
to!!
cn
las
cnpıtalcs
uel
dl:.trıto
mUll1cıpal
~
de 1 L
!
ıe~ııı
1"
deduıdllUlI
no
clıgı~sun
al
llıcuı1u
tlull1ıe!-
OıCtlllf:ıC1'lpClOn,
y cn
La
dclıı
EmboJuda 0
Consul,ıdo
JJfJ
('II
J
:.pnıı,ı
en
su
eo.so,
ci
rlıa,
haıa
y
luıal'
Cll
quc
(,oteJo
j
~
L
li-.
110
üSlıınıull'f:;
{Jue
lıubıoscıı
ıwıılıı!'l
c':ıt.ı
hu.:,'"
<le
toneı
cJccto
para
(1110
cuantos
se
coıısıdı
,1ı1ıIHIIUI
JIlnlıtfestarıdo
.)UC
qUlcıcn
rccu]lcı'ul'ln,
rcll
ıntCl'csı:ıdos
pnedau'
conclHrır
<ıi
ado
ıl
lııl1l
,'1:)
1IU
clıı..;ıc~crı
dOJUıoı!ıo
en
J.ı}ı;paır,ı
Prcı;cııcıar,ın
y
autorızarlm
con
sll!!
Jlr\lluı;
La
t\ı-
L'
i,u" (iuc
pul.ııccnllCl'dı'lu
lIaciOııahlllıd
CSp,t-
lı.l'oncıa
do eotcJo
uno
de
lo!!
Jucees
(101
'l'l'ıbunal
de
ııııl,~
1"1H".ın
l.ıs
peı!!onas
ııııcıuıs
cn
et
cxtrıınJelo
dc'
dıştııto
y
cI
Promotor
f!sl'ııl,
u
do!!
testıgos
(<>pnııo-
1
dUII
4)
ıııııdıe
cS}J,uiolcs
IjUC
lıulııcseıı
}lcrılıdv)c"ta
les
nıa)OıcS
de
cd,Ld
Si
ellıbro
corı'eı;ııonuıeso
ii
un
Uhtlıı\ııd
ı.ı
tnTllpol
n
clıll"ll'scn
cluuueılı')
ca
ı'ı~sııuüa
fiell"ıshu
<1ıploınıl.tıco
consular
Ld
L.ıS
lıc('has
eoıı
ci
mı~ın<)
obJelo
poı
csp.ııio-
Art:l2
EI
co::ıto
de
Iu
copıa
de quo
se
hal.ıla
cn
i,\s
(,t~udns
coa
cxıranJ(llu~
dcs\Jqes
(ı~ı
fııUceUlılcnto
nrtıoulo
ıınterıt\r
y dol
Iıbıo
en
quc
lıayn
dc
sacar-
su!>
ffi().\JIloS,
en
el
nıısnıo
Cl\50
l1c.los
cuatro
illl-
se,
y
lo!>
gastos de
tras[ll.CWll
y
cstancıa
do
lo!>
fuIl-
ı
ıel(l:>
.ınteııOlOS
cJO~aJloı:ı
qııc
dcban
prcscncıul'
su
coteJo,
so
sntıs-
Art
3'
En
el
Rcgıstıo
cncomandaclo
ıl
los
Juc-
fUl'
ın
pOl'
la
pClsonn rosponsablo de la
dcstruccıon
i
c~
l"nu~~~~p;~~~I~~;[;'~1l
~~:;!~~~~~
tcı
rı{OI'JQ
cs-
~ıııx~~~rros~a~~efgs
l~;~ı~~
tı~\
~~;ı~l;(~ı~r
Üb~~
paflOl
seran
por
eucntıı
dc
IOı;
produetos del
Hegıstro,
y-Ios
tın~ı~crko:ı
~~U~~d~~~
2~I;t~~J~
(Fo~I:~:tl~I~!e~~
~~
d~A~t
ofiT~dOS
los
asıcnto~
ıle
Irıs
ılırcron!cs
Scc-
nııcılıu
ıonocıdo
cn
J<Jspaıilı
cıoncs
dcl
Hegı::ıtro
CIVıl
esirıı,,"
antorızutlos
con
ol
:J.
I.mı
matrıınonıos
quc
se
cclcbrmı
on
tCI'rl- scllo de
la
oHclTl(l
cOl'respondlcntfı,
y se
fll
Jllnran
ııor
IOI1~
cSl~~~o!ebrlıuOs
ııı
ıu'tı(
ırfo
mol'f18 cn
vıııJo
ııoı'
~:ı~t!~~~;I~1
e~('~~~~~~~;;cfıı~lJ~:7~ıe:t;~g~~I~~~~
~~~
~'~~ıcic~:I~I::)fs
cl:f!:,ı
oontro.yeııtcs
tuv!c!;c
domıcılıo
ı!~~~~SI~~~h~s
1~t\rK:~l~fa~[ı~~
~~I~~~r~s~~~~~~nt~ı~~
li
~
1..08
eOlcLra(lOş
en
ınısıno
1'll.SO
POl.'
mılıtll.-
dıohos
asıcntos
se t
eficı
!m, y
por
dos
lcsııl;\'us
ıııayo
~~t;::~
catnpa'riıı
en
el cxtl"uoJero,
Si
fl1esc
conomdo
su
resA~~
cfd;d
Lmı
ınscı
ipmuııcs
que deb,U\
Iınccrsc
on
Ü
~
los
nCl;\'I~tI'OS
do que
eshın
ctlcargados
la
Dıreccıon
\.;'01101'01
y
lo~
Agcntes
dıplomatıcm.
0 consularos uo
Espafia cn
üxtranJcro
so
autol1zaıaıı
con
los
sc-·
Uo!>
resJl(!(
tıvos
ycon
laş
flım{l$
ılol
Du'cdvı
goııeral
y dcl
Otlcl,11
dol
Neı:;oeıado,
coil Jas de
dıclıos
AKontaş
y
108
CıUlcıllcres
en
su
caso,
Jhmll.mto
o.ı1ıı
ınus
10'1
tcslıgos:t
las ott!lS
peısouns
quc dobnn
COil-
cllrrırlıluc10
t W
Antes
do
panoı
se
soIlo y
nı'ıDfls
do
quc
hl\LIa-n
108
a1'ticulos
RIltcrıorC8
se
loora
10toı.
... l\-
ntcntc
asuııılu
ıi
Ias
ııcrsoııııs
quc
dab,ın
s\lS01'ı
hırlo,cxprosiıııdO\ID~!
Ihmlılel
mısıııo
lı(llıcrso
IIc-
uııd,)
c'3taformlıhll.ıd
'2
0 Su
Cdj1ı1
uparcnte
::l"
Ltıs
s6iirıs
pUl'tımıları><;"y
d.creet~
dil rnnf'Jr-
macıon
.que
Le
dıstıngan
.
-{."
Los.rl"(JumcntQs
il
obJct<J"quc
sobrp ,.lo
d.
su
ınmedıaCftJfi
8c
Iıubıescn
eııcont.rado,
'e~tıdo;;
0 ro
rıas
on quc
(j'Jtuvıerc
emrueJto • y
ilım:ub
Cli
CUı1St:iU
C!HŞ
clJ)'Wljlemorm
smı
IltJ! COIl8ef\ar
para
.la
futııl'~
ıdentıH.cal'lon
de
~1I
persoI1f1
Art"50
Los obJetos enr.ont-r'ailos
cnn
ellllIıfJ
ex-
posıto
0
:ıbmıdonndo,
!:ıı
fuorcn documentQS
",cı
cnc.:ıı
pct,1rdn
~
nrclm
aran
cu
La
forma
tlıchıı.
cn
et
ar!
~n.
y
Si
rueren
oLJcio!:ı
de
otra
dnscı,
pero dc
ruc!ı
!
Oil
sp.nacıon.
secuswdı
ırun
tamb
Dıl
('Il
Ulıı;ıno
elı"
0
(Jııe
aque]Jos, morcandol()s de la
nW.Ili:rll
COI!-
'cnıcnfc
pUla
qul)
ci}
111('(1
twmpo
J.ıııedan
seı
ıeıo
no('ulos
<\1
t
~i
ıtC'l:pcctl)
LI
10'>
:re('ıerr
nac
ıdos-de
(m~'eJt
ı[r.iıfımo,
na
se
cxpr('~Rl
1
cnel
Rı:gı.;ıtro
l"j'lIpnQ'!:
1-'e,1H
el
patlre
DI
los abuelo",-p' ternos.
il
no <:.('!'
qHe
eL
mJ~
nıü
P~{lıc,
por
Si
ıı
poı
nıu]ıo
dn
,ı.podeı"nlrı
{"cın
prı
duı'
eOipccınl
~
ııutuıtıco,
haı:,
..
ırı
prc;,,t>rıt
IZ"LOP
dı"
nııın
y la
dcclaracıon
do >ti
jlutcr.nıdn(l
1
()
ıııı~mo
su
(,lı:.cr\nt;\
i
ıı
(ımnto
I i cxprc
~Wıı
de!
n(ı\11lır:;
ılr
In
mmlt"(' ii
dı~
!.'"
,ıbud.)~
11l"'.'1
tlf
~
\ı't
v~
Habıcııdn
}l,\'
ır\o
ıl
ıııııu
f'oıı-;Üm!-.
ııwtılmotıJO
fJ ('Il
tıcmpo
f'nqu!'
Ir
'u1ıııcntı-
dt>J.,
'fr
putıırsc
naclr1IJ
ıl"nh'J
dr
(1,
Iln
I'li(
<1"
{'.ıın
~
11--.(
r H
~i
Rrl;"ı~tı'o
l n
ıI
ılr(
l1r
leı"n
,tI.,li
ı,
i
ontrnı
J.
ı.ı
~U
V
~ıtmlıı1nd
ınıııdı,L-,.
no lu
(lı"p
ııı-;a
ellrılıııııal
(m
..
~
j!cü;nlc
(ıl
,unl('wl1l.
a'i~
tJl;ıtı{olJdaı!
\"<0;1
)U>!!!'ild.J
\rt.,)3
~errı.."ti{rılııtlllfıJ~üır.:,l'l'fJ,~II:lın~
lıoıle<ıduv('ı
ıl~Jln
1t::lll'Jl
nacıd,),
ınııııfp~bfll'~
nıoıııu
~.
L
LS
rıılN'llıQ('ı<.)n«"
ıle
bı('ni'~
l'lur
('fu~tö
dc
la
IJlışo;
...
ıy~~;
~~~ı~r~~~
ıııcn!(ıs
tl0
tu{o}(l
~
110
t-otl,ı
0Spc:-
eıc
do
cuı",ıel,\~
10
ı
,\~
lDn
{'
0'1;'
d.::
ostLIŞ
(',ırıw~
J J r .\':i t'lll
ii,
L'
1l1~'lll'"
\
~ılmıj,H
1,;...
(1
r:'Iıl.l''''';~
DE
LOS MATRlMONlOS
Art
60.
Inmeı:1mtament.e
elOn
dcl
ınatrimonio
se
en la respectiva Seccion
(hon{lo
ən
sus hbros
al
tıc1l11)
32
de
la
ley
sobre,~eır,
;".t,~i;;;o~i'D
ci
ilr~:;
ı~
.tb~~
~r~s~:~t~~~i
~
CC~,~X
~
~
:",~',,~~i.
!Uıı.h·,moı:lİo,
ademas
de
la!;
1
mcncıo-
nı.rl.n3
cn
'Irt
00,
daba
l1acerse
exprcsion:
f 0
De!
Reristro en qnc
se
hubiese
inscrİfo
cI
Htıdmkuto
de
10"
contrayentes, y fecha de
su
ıns-
(1';rJJOr)'e~
105
nombres y
a~ellidos,
natul'aleza, csta-
ila, profcsion
ıı
olicio, y
domicılio
de
105
padres y de
hs
ahudos
patcrnos y matcrnos
son legalmento
conocıdos.
s.n
105
conlrnycntes
son
hıjos
legftımos
()
ile-
g:t'mos. pcro sm
cli.prcsal'
otra dase
de
ılegıtımi
d~d
l}l'C
la
dc
son
lııJos,
pl'opıamente
dıcho,
natu-
r11e6,
6
son
cxp6sıtos.
4,"
De!
prıılcı'
quc
olltOl'lCC
la
repl'escntocıon
del
cJntl'üycnte
qııf'
nocrmcurı'a
per-'Onalıncnlc
t't
lace~
kbl'ıleıon
dc!
ına!ı'inıuJlJo,
y del
nombrc
J
npcllıdo,
c1hıd,
ıınhır,ı'c7,t,
dorılIcılıo
y
profc~ıon
{i
olicıo
{iel
npodcmdo.
5.° De
las
pnul.cflcıOlWS
prevlüs
cxıgidas
ı)or-
La
le~',
0 de la
clrCuil~tanCta
do
na
habcr
tenıdo
lugar
pOl'
lıabersr
celcbı'ııdo
ınatııirnnnio
in
arfıculo
nlOI'-
~',~t~
I~J~~I'I:~~~~l~~I~~
ı~sSi~~~~~~s;/l~~t~~~ı~ıd~~~
~~
hnd.~
cDnccf~lj~~tıficnCion
de
lıbertml,
trataııoo5c
de
lTIiltrimrınio
dc extranJtll'os 0 del
ac
1Ll1lHares,
Si
,ı
cshı
110
hııbıcrcıı
pl'c(!cdıdo
pulılicrıcioıw!O
'
7 Q Del
hecho
de
HO
coııstdl'
h
cxıstCfwıa
dp
1I1l-
pedımcllİo
aIguııo,
0
en
el
ew:;u
(Ic
quc
euıı:,!c,
ıj
do
lıabcl'
51do
denıınebdo,
de
La
dıspcnsı
(LP.I
111isnıO
y
icch'ı
dc elIn, 0
de
In
descstJIllııcıon
dE
la
.denoncıÜ
p4onuncı::ıda
Jlot
TrilJUnnl
coınpel.ento.
r
De
la
lıeeııcın
0
de
la
solıılt!Hl
de
CGllSPJO
cxi-
f;ıda
por
In
Icy,
fr,d
imlo'ı'e
lIc
hııııs
de
f[l))ıılia
y
do
ULonorC5
de
cdan
ıJ·
Do
los
lIoınllı
Of;
de
10:>
hıjos
na{l1rııles
qoe
POl'
mnlrımorııo
se
legıtun,ın,
) gue los
cOl1tl'nYl1ntf)~
lHlvnn
m,ıııfc~Lıllu
lıabeı'
tenid()
{o
De! nombrc
~
apellıdo
del
cônyugo
promuer-
to,
fealı"
y
lııg-nr
de:'lll
fııl!e(lımıcnto
,
~'
He'~lsÜ'o
OiL
<jLLC
esto
~11
hubıese
ınscrıto,
on
O'\SO
de sm' v!Udo
un11J1~le~:
f~nı~clb~~t~~e
se
huva
lıeclıo
a los
0011-
traycntcs de
los
articulos de
ırı
le)'
sobrc
ınatı-ınıo-
11lOS,
de
que
ospoeiulmcnte tlebon sel'
cııtcrados
con
il
'rcglo
a
la
mısma
on
ol
acİo
do
la
cclcbll1cıon
12
De
La
dccIll1'aoıon
ıl('
los
oonirayentes
de
1'0-
Ci
lıiı'se
mıHuamcılte
pöt
0::pC'sos, y de
la.
pronuııcia-
~oR~~
c~~~~tuı~~n:~di~~;~~b?:edal'
nmdos
en
matrİ-
13
In
cİl'cunstl:ıncia
de
hal)C['
pl'ecodıdu
()
)10
nl
m::ıtrlmonİo
relig1oso
, y
cn
caso nlll'matiYo de
La
Jeclw.
y
lu~uI'
do
su
eclelıı'aNon
Al't
u8.
Cuatıdo
se
lıaya
6ciebfado
un
matrinıo
n10
ın
al'lwlılo
1ıı00't18
se
hara
un
nac"Vo
asıanio
oil
ol
I'egıstro
hiLL
lucgo
coıno
se
eian
de
libcl'lc.d '
dıı
tefercnciıı:
Art
69.
la
lıcc;lCm
de
üııtıoıı,:u
Y
tOb
IH'~[)suııob
paru
quc
ı:ı:e
cxtıcndu
ıcspondıoııto
en
cI
ficgıstro
cl\
iL.
AdoilldS tondl'd
oblı~acton
de
anaLar
las
ılefun-
cıonçs
en
ıın
Hcgıs(ro
especı,ıl
,
ArL
8't. l!:n
easo
de
fcı.llecıınıento
de
mın
]L~ı'
son::ı
r1escrnwcıd,l,
li del hnllazg-o
de
un
oadın'or
'ııya
ıdentıdad
na sen
posıblc
pOl'
pronto
corn~
pıolıııf,
se
e:qıre5,ıı"'lll
on
Iu
iıı!iCL'lpClon
reı;pcctivu
1 0
EI
lugur
ıle
la
ınuoı'i.c
0 dul
lıall::ızı;o
del
call,l\cJ'
~
G
Sıı
sexo, edud
!tl',u'fJlıte
seua!.cl' 0 dcfectos
do
('lınfnrmaclOll
qııe
Ic
ı:lıstın.;au,
_
3."
Et
tıcıııpo
prubahle
ıle
III ddunC101j
j,G
mc;:;trHlodelcrul,ncl'
,
i:ı
u
}<}ı
\
cstı,lo,
pf1pelc,')
otl'OS
ol)jdos
que
;:;obı'c
Si
tu\'ıero
()
srı
lıallırl'n-
(1
su
İnmrıdı::ıcion,
y qrrc
nl-
tcrıol'menLc
pnedan sel'
t'ıtıle;ı
pnı'tl
:m IdentiflcaC10Jl
~fc~
ıroa~:Stl~~"~\~
~tut~:\d~'d~~dı~~,~ıcııtr~
:~~~~~rgado
Art. 83 Tnn
}lı'onıo
conıa
s(J
logre
esta
ıdentıfi
cacioıı,
se
t'xtcrıdura
unıı
nuova
pnl'tıdl1
cxpresnl1
do
La;:;
Ciı'cuflstnrıcıas
l'cquel'ıdns
pOl'
ad
79
de
qııe
se
hayıı
f1dqııil'ldo
notıcın
1
pünıcudo
la
notu
corro.:.-
}~1~~~~1l1t;
~Iı:l~:~S:d
~~ı~
~~~~ıL;ll~C~Oı~ut~~~~l~~~ri;d~
procodıııııenlo
delıerı'ı
pGsnı'
encııı'gııdo
dd
Hc-
gıstro
testiınoIllO
del resultado
de
las
a\'erıguacıones
pracııcadas
Art.8t.
Si
hııbiere
iııilıcıos
de
muerto
vıolenta,
se
suspoıltleıı.t
Iu.
lıccııci,ı
do
{'nfıerro
has!
...
ljlHl 10
perınıt,ı
ci
c,,1uılo
de
las
dılııeneıas
(jue
pOl'
la
Aııto
rırlad
coıııpeıenle
llilUILIIl
de
ius!rıııı'se
en
a\'el'ıg-U3-
oıon
de
La
vet'dad, _
Aı't,
Illi.
1'11
Jııcı
enclL\'gl1.do
de
lıl1cm'
ejceular
La
8erıtcııÖ!,ı.
de
mucı'te,
ınıucdiaiauHllııə
que
:,;e
hııya
cJeclıtado
10
jlomlı'll.
rm
eonocıilll('u(o
dol
Juez
ınuIll
cıpal,
nt>ı:ımpnrı::ındo
testınıonıo,
con
reforencııı
ıj
La
causa,
do
las
Clfl'l,lrıstalıcıns
ıııonnoııııdıı.s
eU
Pf
ar-
üotılo
7!)
quc
cn
ella
eoustaı'on
Pll1'(t
quc
pUGdil.
cx:-
tendel':>e
la
pnrhda
do
defuııoıon
del roo y
expcilırso
l,t
lıücnola
de
eııherro
'
Aı't.
Cua.nılola
mucı'ic
hııhlı':l'C-
sido
\'ıolonfa,
LI
lıHbloıe
ocmrıdo
cn
c:ll'ccl,
ostablemmienio
ponal.ı
ij
POl'
efceto
do
eJccucıolı
cııpıtal,
na
şo
lıaı'<!
mcııcioıı
en
la
partidn
oorresjlOııdıcntc
deI
noı;ı~h'o
ülvil do
rıınguna.
de esta.s
clI'cunstımcius
Art
87
nr.spcefo
ıı
los
lallccıınıeJltos
ocıırrıdos
on
!ıuqllCS
naoıonalcs
de
guerl'il Ô
J1ıcl'cuntas,
şc
pro~
cedcrıı
a
su
inscripeıon,
fOl'maliul.ndoso ,un
acta
de
IU;
mancl'll
prescl'ıta
en
c!
t
01>,
Y
IWfLctic,tndose
10
dıspuesto
respect0
11
la
ınSCl'ıpC10iı
de,
ıııuıUllI.entos
en
10$
artıculo~
56,
57
y
va
,
"
Art
88
Et
fal1ecimıonto
oeurl'ıdo
cn
vıajo
Hcmı
se
iuscrıbmı.
on ol
Regıstro
de!
di:jtrıto
nıcıpnl
un
qUB
se
ImYR
de
dCJar
cad,rve,l'
~cn~~tr~~ı
' , ,
1 AVlSO A 1.0.5 NAVEGANTE8.
N(ıın.
17.
\IAR
DE
CltJl\A
-EIlTRP.CHO
DE
ŞO~DJı.
".,
-Faroen'tJpuer!o
ile'Aııjer'
,do
108
do~
faros
do
}lımrio
que se
Iıallalııın
On
de
!osınuo1-lcs
E y 0 ,do
Aıı1er,
~()
ellc1cııdc
en
ol
cx.tıcmo
c:ı::tcrıO"r
dol mucllc
delÜ
rojıı.,
ıılc\nda
7
mctrtıs
sobrc
~L
nı_cl
de]
de4m,ııas.
Sır'lll
de guin
para
tomarel
OCF.AI'O
PAC1FICO,-I~(.AS
DE(. 1'\1'0;:<;
Luz
fiit-
rll
ırı
pll1lla
No
S11,a
(bahıa
dc Yedo).
EI
Gobierno Japoues notiJica
_\
los
na\cgııutes
ııue
dcsdo
ol
~
de
Eılero
prôximo
ıJasiLdo
cst,ı
encerıdıdn.
uıııı.
mıevn
Iu?
(ln
una
torrc
rcc1Cntcmeııte
(I(1n~trıııda
cn
lıı
pmıtıı.
No'Sima,
E, de
eıı.tia
Mela, cntrada. dc
la
bnlıla
de Ycdo,
Lu.luı:osflJa,
!ılaııca,
olavnda
11
molros
solııoel
nhd
''''''''0'''<0,,", del mm',
carı
alonnco dc
20
milla.s.
Aı,:ı1'(L\o
dıopLrlco
de
rrrıncr
oıdcn
Latı!u[l,
3i·
ö3
!\",
101l"'itud,
iM3·
3'
-IU"
E.
La
to'rrıı
cs
octııgonıı,
pınt.-ı.dll.
de>
b!~nco.
MtırCucİones
ycrdııdcras
Vnrlddon
cn
iS/D,
ti'KO
]Jospılaı
para
la
marıııerllJ.
dt
todM
laB
ilatJıli1e$
ım
Greel~lUic.lı
El
ha3J1ital quc
cxıstııı
cn
nl\,io lJl'eadtlfoligllt
ha.
sido
~.as)adııdo
li
la parIs de!
dı,
I..roen~ıch,
eonooıdn
con
ol
nombre de Tn(irmary, dontle lodo
mıı.rınero,
cua!-
quıam
que sea
su
ııııcıon,
scrıı
adınıtlı10
comu
[lııl!,'lıUl'
lllfmle.
Este
cdltJrio se
halla
sıtuıır:lo
I'errn del
1'10
T[I-
niesis,
';l
pru~iıııo
itl
mulıHe
di!
105
vapores,
L((ə
hora'S
de
reecpeıon
pııra
Ins
p(uıinntes
!;On
do
nueve
li
trcs tado!! los
dıas,
ıl.
excepeı<ııı
(ft>
100
dorningoıı
Los
caso!J
urgentc9 se
!ltıenrlen
a
todııs
horas,
Madrid
~
de
Abril
du :1.810.=
POl'
ôrden
dilI
AImi-
rantaı.ıro,
Jı:ıfu
ınıerino
ılı'
Iu.
Sllccıon.
r'elıpa
[,~mns
Izquierdo
__
1\tım,
18.
MAIl
MEDlTEl\R\I<;EO --eoS!'"
:ı.:onn:
DE
~Fr!.lC.!.
Traslacion. del
(aı'o
de
puerto
dr
At'Cclf
(_trotlıa).
cI
t~ld~M~c;~~adp%~f~~~la~l~d~r~i~l~o
r~;~~C;i~ws~l~~:
lfııbıı
en
fUCl
to
de
la
PUIıUI,
lıa
sido
trasltıdıu.lo
1\1
ffiue-
Hecn construc{l"ion,
Pııra
ovltıır
et
t'ompoolas
sulıuııı.rıno
6~~ı!Of~~~ı~t~~1:
'ıı~~~;~:lt~::;,:ılld~ılıf!~~~s
ı\
O'!
mıllss
OCıi;ANO
ATL,\NllCO-COSN
SO
DE
l::ıı>A;h,
Faro
etı
elllllUlls
de
I1uelVIl,
&ıgun
avıso
NlclbHl'Ü
del
Mınıstorıo
do
Fomento,
«Of;-
de
ol
ü de!
conıım\o
SQ
hıdla. tlıLcolıdıda
umı.
lUi;
(IUO
111-
dica
ol
cxtremo del
mııollo
cn
ı:ol1~tnıccioıı
frenfo a
La
ciuuad,
cn
cI
puntat
de
La
Cru:ı
Ei
fanal
('il
de forma
osfal'ica,
elıı\ullo
Ö metro!;
sobrtı,cı
nh'cl de lns
!ıkııınn
res
ordirınriııs,
y p\'ödul'e
ın'l!
rojn
('11
In
parte
iııfr.rior
'yblnnca
en
In
s,upcr1or, '
--
od
\:0;0
iNnıco.-ısL;.-I.
lıP.
r.nL~",
hrı~l(c-faJo
~ııla~
pit4ra.t
G"eııt
Ba!l~r~
&gtin
fl.visrı
d("J~
rTlri.ty
tıousa,
hurııır-far'
'ı~~
debıafonlleatscı
cn
iıı.1':!Q.,bı.::E
d()"('-eıılllJ,mıel)tn~
""
construıa
un
fa"to
cll
ını;
pi{O,hrı.s
cılru!i>s,
~I;',;t:.n
.'1;1,)
mwl.crQ
~3
de
18fıg,
I;'sr[ı)1l.
en
~a
!l\lp"ı
....
exhı1w
ıır,
'J
ıuı
Il!ılcs
dcl t • de
Abı'ı!
prox,mo
ptı<:'1do
!Hn
Dr..
CTII~
...
-ESl'RErljO
ıH':
{,\SP-I.R.
,
Jo'aro
~j~
ııı.
ıııl'ı
Jdl11rıı
se
ha-
eneendıdQ
unnlu7.
Oil
lll.
islıı.
c'ıtadıı.,
cn
ııl
cə.n3ı
dc:\raeclesflcld.ele"adıı.Hmetrossolmi
el.ıme1d.oJa,
pleamar,
con
alcıınce
de 8
mi!1il~
,
,"
oC~~;~e:;ocl:F~~
)iJ~;:~~
~~T
~(;~~L-ı~::ı"~
E:L
GolıW.l'np,
,Jıı.P.Çnc~
noııfıcol
Jmucrsc
bU"fıuuJ
v
1
eıt!!tln
fö~attı.
!
,"-
{)ct.\~o
ATı..\.:'iTICO,-XC<"\
\
ı;ınu~~\\
"Ii
-11\111
\
:,1,:,
l
~rı\.
}'rı,o
cii
IljJ
ıııa~
ııa,
"j(1Jf
El
Gouıerno
uei Ca".1rla
ııatın
il.
lı<.ıbersC'
f'f'.:ıd
J ,
DUe\O
fııw
cn
reemplu::ıo
ıl~1
orıentl:ıl
de
lııs
ı~ı.i'
'iln-
chıas.
1ıepe
Ji'8
metflJh
ue.aııııra,
cı,
1](;
fı.rma
'c.::L'>ı:o
n~!
]lııılado
de
biaııl'n,
'.
,li
'La
'-'
i
nıetro~
(
~i
i'.rcı
(j
, _
~~~p~lrl~~\~I~~c;'::ıU:~~I~~icrıto
fJue
ıııı\ı;ııı
\-~~,'
j
~1adlıd
9 d['
~!aı;o.
llc
UCU
de]
_\,ıllır<'ır.-
ta~gc>,
el Jefe
1Il1el'i.no
do
::'ee~ıo
j,
H~mu3
!z-
quıerdo
Strı:ElIO
TRmnll.
ın:
,IlSTiCI!,